Poskytované služby

 

Sociální služba Denního stacionáře je určena klientům, kteří jsou částečně odkázaní na péči druhých a nemají zajištěnou potřebnou a kvalitní péči během dne, kdy jsou jejich blízcí v zaměstnání nebo potřebují zařizovat své záležitosti.

V příjemném prostředí stacionáře mohou klienti trávit svůj čas od ranních do odpoledních hodin, kdy se opět navrátí do přirozeného prostředí své domácnosti ke svým blízkým. O aktivizační činnosti během dne se postará proškolený personál.

Provozní doba:

Po-Pá: 7.00 - 15.30

Kapacita služby:

8 klientů

Komu službu poskytujeme

Osobám se zdravotním postižením ve věku od 27. do 64. let a seniorům od 65. let výše, jejichž zdravotní situace je v souladu s druhem sociální služby a zároveň je volná kapacita zařízení.

Kde službu poskytujeme?

Službu poskytujeme klientům v Červeném Kostelci a okolních obcích v rámci správního obvodu ORP Náchod a dále v obcích trutnovského okresu: Batňovice, Havlovice, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Úpice a Velké Svatoňovice.

Jaké služby poskytujeme?

Základní sociální poradenství
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pracovně výchovná činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
Sociálně terapeutické činnosti
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
Mimo základní činnosti služby poskytujeme fakultativní službu:
 • zajištění dopravy klientů (v rámci kapacitních možností DS)

Cena za služby

Klient přispívá na úhradu nákladů spojených s poskytováním služby dle platného Úhradovníku za úkony a služby Denního stacionáře.

Jak lze o službu požádat?

Nejprve se s námi prosím domluvte telefonem nebo e-mailem na termínu schůzky se sociálním pracovníkem Denního stacionáře nebo se můžete dostavit osobně v úřední hodiny sociálního pracovníka (viz níže). Zde se v rámci jednání se zájemcem dozvíte, zda služba denní stacionář je nebo není pro Vás vhodná k řešení Vaší nepříznivé sociální situace. Pokud sociální pracovník zjistí, že potřebujete jinou sociální službu, pak Vám na požádání může předat kontakty na jiné dostupné poskytovatele sociálních služeb. Pokud je z jednání se zájemcem pravděpodobné, že Vám naše služba může dostatečně pomoci, pak Vám sociální pracovník doporučí podat Žádost o poskytování sociální služby denní stacionář.

Tu je možné si stáhnout a vytisknout či získat přímo od sociálního pracovníka.

Vyplněnou a žadatelem podepsanou žádost lze v uzavřené obálce předat osobně v provozní době, či zaslat poštou k rukám sociálního pracovníka Denního stacionáře. Na základě žadatelem podepsané a podané Žádosti provede sociální pracovník v místě Vašeho pobytu sociální šetření, při kterém zhodnotí Vaši sociální potřebnost přímo v domácím prostředí, zjistí Vaše požadavky, očekávání a cíle spolupráce jako podklad pro vytvoření Individuálního plánu průběhu poskytování sociální služby.

Kontakt na sociálního pracovníka:

telefon: 491 610 393

email: stacionar@charitack.cz

Úřední hodiny sociálního pracovníka v kanceláři Denního stacionáře pro zájemce a žadatele:
Úterý: 10.00 - 12.00
(případně dle telefonické domluvy)

Kdy mi bude služba poskytnuta?

Pokud se sociálním šetřením potvrdí, že jste vhodným žadatelem pro poskytnutí naší služby, pak je Vaše Žádost zaevidována mezi žadatele. V případě uvolnění kapacity je s nejpotřebnějším žadatelem sepsána Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář a zároveň sjednán Individuální plán.

Co dělat v případě nespokojenosti?

Spokojenost klienta je pro nás důležitá. Klient nebo i jiná osoba má právo vyjádřit podnět, přání, připomínku nebo stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby. Podat je lze ústně, písemně i telefonicky nejprve do kanceláře Denního stacionáře. Poskytovatel takováto vyjádření vnímá jako podněty k odstranění případných nedostatků, pro rozvoj a zvyšování kvality.