Informace před přijetím

Nejčastější otázky a odpovědi

Nejprve je nutné seznámit se s danou sociální službou, pro koho je určena a to nejlépe se sociálním pracovníkem v jeho úřední hodiny každé úterý od 10-12 hod nebo po telefonické domluvě s ním i jindy. Pokud sociální pracovník vyhodnotí, že denní stacionář je pro Vás pravděpodobně vhodný a pomohl by řešit Vaši nepříznivou sociální situaci, pak můžete podat Žádost o poskytování sociální služby denní stacionář (k vyzvednutí také u sociálního pracovníka anebo o ní můžete požádat, abychom Vám jí poslali poštou nebo e-mailem). Vyplněnou a žadatelem podepsanou žádost lze v uzavřené obálce předat osobně v provozní době, či zaslat poštou k rukám sociálního pracovníka Denního stacionáře. Na základě Žádosti Vás pak bude kontaktovat sociální pracovník pro provedení sociálního šetření v místě Vašeho pobytu. Pokud se nezjistí nějaká významná překážka, která nezazněla při prvotním jednání se zájemcem, pak sociální pracovník zmapuje Vaší nepříznivou sociální situaci, Vaše požadavky, očekávání, osobní cíle (stav, který chcete poskytováním služby dosáhnout) ale i míru a frekvenci potřebné podpory a pomoci. Tím se vytvoří podklad pro tzv. Individuální plán, podle kterého je pak poskytována služba.

Po zpracování Vaší Žádosti, provedení sociálního šetření včetně vypracování podkladu pro Individuální plán s Vámi bude uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář, na jejímž základě bude možné službu využívat. Ve smlouvě budou stanoveny veškeré vzájemné podmínky a ustanovení. Uzavření smlouvy závisí na míře Vaší sociální potřebnosti (vyhodnocuje sociální pracovník) a na aktuálním obsazení Denního stacionáře – maximálně můžeme poskytovat službu 8 klientům najednou. V případě plné kapacity Vás povedeme v evidenci žadatelů a v případě uvolnění místa Vás budeme kontaktovat.

Pokud budete potřebovat zajistit dopravu, pak tuto fakultativní činnost je potřeba předem domluvit personálem DS. Tato fakultativní služba je limitována počtem přepravovaných osob.

Návštěvy klientů v provozní době jsou možné, kontakty s Vašimi blízkými a známými podporujeme. S ohledem na program denního stacionáře žádáme veřejnost, aby své návštěvy neplánovali v době skupinových aktivit.

  • Roušku, včetně jedné náhradní
  • Občanský průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny
  • Léky, které běžně užíváte
  • Pomůcky, které běžně užíváte (inkontinenční pomůcky, hůl, berle, vozík apod.)
  • Pohodlné domácí oblečení a přezůvky do vnitřních prostor Denního stacionáře
  • Pohodlné oblečení a obuv při aktivitách mimo stacionář (s ohledem na roční dobu a počasí)
  • Pokud chcete mít u sebe finanční hotovost, tak maximálně 500 Kč, odpovědnost za své finance nese klient
  • V případě nenadálé události náhradní oblečení (základní)

Platba je odvislá od využitých činností služby za daný měsíc a je vyúčtována podle cen stanovených v Úhradovníku za úkony a služby Denního stacionáře (k dispozici od 7. 8. 2020 u sociálního pracovníka). Klient se podílí stanovenými platbami na nákladech souvisejících s poskytováním sociální služby. Individuální činnosti jsou poskytovány jednomu klientovi jedním pracovníkem. Cena je počítána vždy dle skutečně stráveného času, nezbytného k zajištění činnosti. Skupinové činnosti jsou poskytované jedním pracovníkem nejméně třem klientům v jednom čase.

Když byste chtěl/a vyjádřit podnět, přání, připomínku nebo stížnost k průběhu poskytování služby, pak se nebojte buď vhodit svou popsanou připomínku, nebo přání do Schránky přání a stížností, která je na vyhrazeném místě stacionáře, další možností je předání přímo pečujícím pracovnicím v sociálních službách, sociálnímu pracovníkovi anebo vedoucímu služby. Další možností je poslat stížnost poštou na adresu: Koubovka 716, 54941 Červený Kostelec, telefonicky: 491 610 393, e-mailem: stacionar@charitack.cz nebo datovou schránkou: z5fg5w7. Pokud chcete vyjádřit nespokojenost anonymně, pak ji můžete vhodit do Schránky přání a stížností bez uvedení Vašeho jména. Můžete si zvolit i zástupce pro předání své nespokojenosti. Takováto vyjádření vnímá vedení Denního stacionáře jako podněty k odstranění případných nedostatků, pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby. Kvůli podané stížnosti nemusíte mít obavu z negativních dopadů pro Vás. Lhůta na vyřízení stížnosti a informování o tom stěžovatele je 14 pracovních dní. Pokud se jedná o anonymní stížnost, bude informace o vyřízení stížnosti vyvěšena na vyhrazeném místě Denního stacionáře po dobu 15. dnů. Pokud stěžovatel není spokojen s vyřízením stížnosti u Denního stacionáře, postupuje danou stížnost k vyřízení vždy k nadřízené instanci, kterými jsou: vedoucí terénních sociálních služeb Oblastní charity Červený Kostelec, a dále ředitel Oblastní charity Červený Kostelec. Pokud se stěžovatel domnívá, že stížnost nebyla řádně vyřízena v rámci Oblastní charity Červený Kostelec, pak může požádat o přešetření stížnosti nadřízený orgán: ředitele Diecézní katolické charity Hradec Králové nebo pak instituci sledující dodržování lidských práv: Kancelář veřejného ochránce práv v Brně.