Chráněné bydlení v Červeném Kostelci

eu_irop_mmr

Registrační číslo projektu             CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009011

Název projektu                                Chráněné bydlení v Červeném Kostelci

Celkové způsobilé výdaje:           10 981 000,00 Kč

Příspěvek EU (ERDF):                     9 333 850,00 Kč

Příspěvek státní rozpočet:           1 098 100,00 Kč              

Rozpočet příjemce:                        549 050,00 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 82 „Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. - SC 2.1“ na projekt „Chráněné bydlení v Červeném Kostelci“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu 10 981 000,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85 %, tedy 13 333 850,00 Kč, 10 % poskytne státní rozpočet, tedy 1 098 100,00 Kč a 5 % připadne na spolufinancování z rozpočtu příjemce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31.12.2023.

Cílem projektu je v návaznosti na specifický cíl 2.1 IROP zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi a to prostřednictvím výstavby objektu a vytvořením odpovídajících prostor pro poskytování sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu na území ORP Náchod.

Specifické cíle projektu:

  • vybudování prostor pro poskytování sociální služby, která odpovídá současným principům sociálního začleňování;
  • obnova a zkvalitnění materiálně technické základny a vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb;
  • vyšší dostupnost a kvalita služeb vedoucí k sociální inkluzi;
  • snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením.

Díky realizaci projektu dojde k novostavbě chráněných bytů, tedy vybudování vhodných prostor pro poskytování sociální služby chráněného bydlení zejména pro osoby zdravotně postižené (osoby, které mají sníženou soběstačnost v souvislosti s onemocněním CMP a kardiovaskulárními chorobami, osoby se sníženou soběstačností po úrazech a operacích pohybového a nervového systému a osoby s kombinovaným postižením, což povede ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb poskytovaných v rámci ORP Náchod a potažmo i KHK.

3_29.6.2021