Společně v aktivním stáří

logo_efprr_glacensis1

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002100

Informace o mikroprojektu:

Záměrem projektu je uspořádat setkání seniorů a ošetřovatelského personálu v rámci poznání a předávání zkušeností v oblasti péče o seniory.

Aktivity mikroprojektu:

3 setkání - jednodenní prohlídka provozu Stacionáře pro zástupce partnerů (červen 2020), jednodenní návštěva seniorů ze Ząbkowice Śląskie (listopad 2020) a dvoudenní setkání odborného pečovatelského personálu z Ośrodku Pomocy Społecznej, jejímž zřizovatelem je obec Ząbkowice Śląskie (červen 2020).

Název partnera projektu: Gmina Ząbkowice Śląskie

Cílem projektu s názvem „SPOLEČNĚ V AKTIVNÍM STÁŘÍ“ je umožnit seniorům poznat, jak se žije jejich vrstevníkům na druhé straně hranice a odbornému personálu předání zkušeností, poznání standardů a pracovních postupů v péči o seniory a propagaci příkladů dobré praxe. Uspořádání aktivit umožní vzájemný rozvoj mezi komunitami na obou stranách hranice. Touto spoluprací chtějí oba partneři rozvíjet přátelské i pracovní kontakty a spolupracovat na dalších projektech v následujících letech. Během setkání bude na obou stranách hranice propagován aktivní život ve stáří, dobrá praxe a důležitost odborné péče o seniory. Zároveň tento projekt řeší rozvoj kulturních a sociálních vazeb mezi občany cílových skupin v příhraničním regionu.

Realizací plánovaných aktivit bude naplněn specifický cíl prioritní osy 4. Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu, který vychází z cíle Programu Interreg V-A podpora spolupráce mezi Českou a Polskou republikou. Oboustranně provázané neinvestiční aktivity prohloubí fungování existujících neformálních vztahů, zvýší intenzitu spolupráce na úrovni obecně prospěšných institucí poskytujících sociální služby (Charita a Ośrodek Pomocy Społecznej) a především přispějí k navázání mezilidských přeshraničních kontaktů a poznání partnera a tím ke zvýšení kvality života v příhraničním regionu.

V rámci realizace projektu jsou naplánovány aktivity ve formě setkání občanů - seniorů a zástupců odborného pečovatelského personálu a zástupců partnerů. Oblastní charita Červený Kostelec uspořádá 3 setkání, jejíchž součástí budou jednak jednodenní prohlídka provozu Stacionáře pro zástupce partnerů), jednak jednodenní návštěva seniorů ze Ząbkowice Śląskie a jednak dvoudenní setkání odborného pečovatelského personálu z Ośrodku Pomocy Społecznej, jejímž zřizovatelem je obec Ząbkowice Śląskie. V rámci tohoto setkání proběhne workshop na téma "Poznáváme standardy v péči o seniory a předání zkušeností v oblasti péče". Pro setkávání bude pořízeno neinvestiční vybavení. Všechny akce mají jeden společný znak, a to zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu, integraci cílových skupin a předání zkušeností a dovedností v péči o seniory.  
Projekt je zaměřen na více cílových skupin. Jedná se o:   

a) občany - seniory - předpokládaný počet účastnících se osob je okolo 70 osob, z toho polovina budou zástupci polského partnera

b) odborný pečovatelský personál - předpokládaný počet účastnících se osob je cca 30, z toho cca polovina budou zástupci polského partnera

c) zástupce a pracovníky partnerských institucí - vzájemná účast na akcích pořádaných partnerem projektu, řízení projektu - předpokládaný počet účastnících se osob cca 20, z toho cca polovina budou zástupci polského partnera

Realizace aktivit projektu určené pro různé cílové skupiny přispěje k získání nových zkušeností a poznatků z oblasti sociální péče, k posílení dobrých sousedských vztahů tohoto příhraničního regionu prostřednictvím stálé česko-polské spolupráce na několika úrovních. Účastníci akcí získají nové poznatky o mentalitě a životě sousedů, což přispěje k rozvoji jejich osobnosti a zvýší kvalitu jejich života, upevní se existující pracovní i osobní vztahy, vzniknou nová přátelství a seznámí se s jazykem a kulturou partnera.

pozvanka_pl

setkání seniorů