Domov sv. Josefa - zvýšení kvality odlehčovací služby

Logo EU integrovaného regionálního operačního programu a Ministerstva pro místní rozvojlogo Královéhradeckého kraje

Název projektu: Domov sv. Josefa v Žirči - zvýšení kvality odlehčovací služby za účelem podpory klientů a rodinných pečujících v domácím prostředí s využitím nácviku moderních technologií

Financování akce
Výdaje Částka  
Stavební výdaje na rekonstrukci 74 000 000 Kč  
Vybavení 4 000 000 Kč  
Bezbariérové venkovní úpravy 3 000 000 Kč  
Celkem 81 000 000 Kč  
Zdroje financování Částka Registrační číslo
Příspěvek EU (ERDF) 51 000 000 Kč CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017104
Příspěvek národní zdroje 6 000 000 Kč CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017104
Dotace KHK 17 000 000 Kč 22RGI02-0311
Vlastní zdroje 7 000 000 Kč  

Projekt „Domov sv. Josefa v Žirči - zvýšení kvality odlehčovací služby za účelem podpory klientů a rodinných pečujících v domácím prostředí s využitím nácviku moderních technologií“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. Realizace probíhá i za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2023.

Cílem projektu je v návaznosti na specifický cíl 6.1 IROP (REACT EU) zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích ke zlepšení materiálně technické základny sociální infrastruktury s důrazem 
na zvýšenou energetickou účinnost a rovněž k sociální inkluzi, a to vše prostřednictvím rekonstrukce objektu č.p.126 Žireč u Dvora Králové nad Labem. Realizací projektu tak ve 2. NP výše uvedeného objektu vznikne 6 nových pokojů o kapacitě 11 a ve 3.NP vzniknou tři nové pokoje vybavené asistivními technologiemi o kapacitě 6 klientů. Díky realizaci projektu tak bude moci být do nově vzniklých prostor v objektu č.p. 126 přesunuto ze sousedního objektu č.p. 124 (Dům sv. Kláry) celkem 17 z 29 lůžek, za účelem efektivního poskytování sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu.

Specifické cíle projektu:

  • vybudování prostor pro poskytování sociální služby, které odpovídají současný principům sociálního začleňování prostřednictvím rekonstrukce objektu č.p. 126 v Žirči u Dvora Králové nad Labem;
  • vytvoření adekvátních podmínek pro poskytování sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu i ve vazbě na stávající pandemii onemocnění covid-19, či budoucí pandemie;
  • efektivnější dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi;
  • podpora klientů a rodinných pečujících v domácím prostředí s využitím nácviku moderních technologií;
  • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb;
  • snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením.