Domov sv. Josefa - zvýšení kvality odlehčovací služby

Logo EU integrovaného regionálního operačního programu a Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:                     Domov sv. Josefa v Žirči - zvýšení kvality odlehčovací služby za účelem podpory klientů a rodinných pečujících v domácím prostředí s využitím nácviku moderních technologií

Registrační číslo projektu            CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017104

Celkové způsobilé výdaje:           60 000 000,00 Kč

Příspěvek EU (ERDF):                     51 000 000,00 Kč

Příspěvek národní zdroje:            6 000 000,00 Kč

Rozpočet příjemce:                        3 000 000,00 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 101 REACT EU na projekt „Domov sv. Josefa v Žirči - zvýšení kvality odlehčovací služby za účelem podpory klientů a rodinných pečujících v domácím prostředí s využitím nácviku moderních technologií“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 60 000 000,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85 %, tedy 51 000 000,00 Kč, 10% bude poskytnuto ze státního rozpočtu ČR, celkem 6 000 000,00 Kč a 5 % připadne na spolufinancování z rozpočtu příjemce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2023.

Cílem projektu je v návaznosti na specifický cíl 6.1 IROP (REACT EU) zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích ke zlepšení materiálně technické základny sociální infrastruktury s důrazem 
na zvýšenou energetickou účinnost a rovněž k sociální inkluzi, a to vše prostřednictvím rekonstrukce objektu č.p.126 Žireč u Dvora Králové nad Labem. Realizací projektu tak ve 2. NP výše uvedeného objektu vznikne 6 nových pokojů o kapacitě 11 a ve 3.NP vzniknou tři nové pokoje vybavené asistivními technologiemi o kapacitě 6 klientů. Díky realizaci projektu tak bude moci být do nově vzniklých prostor v objektu č.p. 126 přesunuto ze sousedního objektu č.p. 124 (Dům sv. Kláry) celkem 17 z 29 lůžek, za účelem efektivního poskytování sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu.

Specifické cíle projektu:

  • vybudování prostor pro poskytování sociální služby, které odpovídají současný principům sociálního začleňování prostřednictvím rekonstrukce objektu č.p. 126 v Žirči u Dvora Králové nad Labem;
  • vytvoření adekvátních podmínek pro poskytování sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu i ve vazbě na stávající pandemii onemocnění covid-19, či budoucí pandemie;
  • efektivnější dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi;
  • podpora klientů a rodinných pečujících v domácím prostředí s využitím nácviku moderních technologií;
  • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb;
  • snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením.