Vybudování denního stacionáře

a rozšíření pečovatelské služby a tísňové péče v Červeném Kostelci

eu_irop_mmr

Registrační číslo projektu            CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002311                    

Celkové způsobilé výdaje:           16 435 005,37 Kč

Příspěvek EU (ERDF):                 13 969 754,56 Kč

Příspěvek státní rozpočet:             1 643 500,54 Kč              

Rozpočet příjemce:                           821 750,27 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v SVL“ na projekt „Vybudování denního stacionáře a rozšíření pečovatelské služby a tísňové péče v Červeném Kostelci“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 16 435 005,37 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85 %, tedy 13 969 754,56 Kč, 10% poskytne státní rozpočet, tedy 1 643 500,54 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu příjemce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2020.

Cílem projektu je v návaznosti na specifický cíl 2.1 IROP zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a to prostřednictvím zřízení služby denního stacionáře v Červeném Kostelci, kde dosud tato služba poskytována není, a také zvýšení kapacit a zkvalitnění pečovatelské služby a služby tísňové péče, díky rozšíření jejich zázemí a obnově materiálně technické základny.

Díky zřízení nové sociální služby – denního stacionáře dojde ke snížení rizika sociálního vyloučení pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory s přiznaným stupněm závislosti i bez něj. Výsledkem projektu bude také rozšíření kapacit a zkvalitnění výkonu pečovatelské služby, jež pomáhá seniorům s omezenou soběstačností a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří si nemohou obstarat běžné úkony sami nebo za pomoci blízkého okolí. V neposlední řadě dojde realizací projektu také
ke zkvalitnění služeb tísňové péče, díky které je každý klient ve své domácnosti spojený 24 hodin s linkou pomoci. Změnou technologie zajišťující tísňové volání prostřednictvím mobilního operátora dojde k většímu pokrytí a zvýšení spolehlivosti této služby.


Projekt je finančně podpořen Královéhradeckým krajem. kh_kraj