Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v Oblastní charitě Červený Kostelec

CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE
Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním 
vašich osobních údajů v Oblastní charitě Červený Kostelec. Při zpracování osobních údajů se řídíme 
právními předpisy, zejména Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
(dále jen Obecné nařízení) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zpracování 
osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

S vašimi údaji nakládáme s řádnou péčí v souladu s platnými předpisy a zajišťujeme jejich ochranu. 
Organizace má ve vnitřních pravidlech stanoveno, jaké pracovní pozice mají oprávnění zpracovávat 
vaše osobní údaje a v jakém rozsahu. Vaše údaje zásadně nepředáváme mimo Oblastní charitu Červený 
Kostelec s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní 
předpis nebo náš oprávněný zájem (př. v případě požadavků orgánů činných 
v trestním řízení).

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli, pokud by vám nebylo něco jasné, rádi vám 
cokoliv z uvedeného vysvětlíme. Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje 
zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:
Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Tel: 234 665 111
Web: www.uoou.cz

SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ
Správcem vašich údajů je Oblastní charita Červený Kostelec (dále jen již „OCHCK“) prostřednictvím 
svých středisek. Vaše údaje spravuje to středisko, kterého jste klientem. Pokud jste klientem více 
středisek, spravuje každé středisko pouze ty údaje, které se týkají jejich služby, které jste klientem. 
Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné 
zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Kdo je správcem vašich údajů, vyplývá především ze situace, ve které údaje o vás získáváme:

V situaci, kdy spolu jednáme o poskytnutí služby, předáváte nám údaje nezbytné k tomu, abychom 
mohli posoudit, zda vám službu můžeme poskytnout a následně mohli spolu uzavřít smlouvu. 
Zpracováváme tedy takové osobní údaje, které od vás získáme na základě žádosti o poskytnutí služby, 
z osobního jednání o poskytnutí služby a při samotném uzavírání smlouvy o poskytnutí služby. 
Správcem vašich údajů je tedy OCHCK a jejístředisko, ve kterém poskytnutíslužby dojednáváte.OCHCK
prostřednictvím svých středisek spravuje údaje, které jste jí sami předali, i údaje, které byla oprávněna 
nebo povinna za daným účelem získat od třetích stran.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Jak již bylo uvedeno výše, zpracováníse týká osobních údajů, které od vászískáváme na základě žádosti 
o poskytnutí služby, v rámci osobního jednání s vámi jako se zájemcem o službu či při samotném 
uzavírání smlouvy nebo na základě informací a dokumentů poskytnutých vámi v souvislosti se 
smlouvou, popř. žádostí o poskytnutí služby – jedná se zejména o:

 • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého 
  pobytu, státní občanství, pohlaví),
 • kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • dále údaje týkající se vaší sociální situace, což souvisí s naší povinností posoudit, zda je vámi 
  požadovaná služba pro vás vhodná a zda splňujete podmínky pro její poskytnutí, 
  či hodnocením naplňování uzavřené smlouvy,
 • citlivé osobní údaje – tyto údaje od vás požadujeme pouze, vyžaduje-li to situace a je-li to pro 
  poskytování služby nutné a zpracováváme je na základě vašeho souhlasu (jedná se především 
  o údaje týkající se zdravotního stavu),
 • audiovizuální záznamy – tyto údaje získáváme za účelem informování o činnosti organizace
  (nejčastěji se jedná o fotografie klienta), přičemž je vždy získáváme a zveřejňujeme na základě 
  vědomého souhlasu klienta a případně s vědomím jeho blízkých, jedná-li se o záběry citlivější 
  povahy.

Zpracováváme tedy osobní údaje v rozsahu, ve kterém nám byly vámi poskytnuty, v jakém vznikají 
za trvání poskytování služby a/nebo v jakém jsme oprávněni či povinni tyto údaje sami zjišťovat
na základě právních předpisů či vašeho souhlasu.

K osobním údajům můžeme přiřazovat také adresní a identifikační údaje jiných osob, které se účastní 
poskytování služby (př. děti, ostatní rodinní příslušníci, opatrovníci), identifikační a kontaktní údaje 
odpovědného (klíčového) pracovníka, který s vámi na řešení vaší situace nejvíce spolupracuje.

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE DATA

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom mohli poskytovat 
danou službu. Povinnost zpracovávat vaše údaje nám stanoví řada právních předpisů (př. zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; prováděcí vyhláška č. 505/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů; prováděcí vyhláška 
č. 98/2012 o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 373/2016 Sb., 
o předávání údajů doNárodního zdravotnického informačního systému a dále právní předpisy vztahující 
se specificky k jednotlivým sociálním/zdravotním službám). Některé osobní údaje zpracováváme na 
základě našeho oprávněného zájmu a vnitřních potřeb (jako je například sledování vaší spokojenosti, 
optimalizace a zvyšování kvality námi poskytovaných služeb aj.). Některé údaje zpracováváme jen 
na základě vašeho souhlasu.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností 
vyplývající ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme 
povinni/oprávněni ty které údaje uchovávat podle Obecného nařízení a dalších obecně závazných 
právních předpisů, to samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy. Údaje získané při poskytování služby, 
a mající souvislost s řešením vaší nepříznivé situace, archivujeme po dobu 5 let. Audiovizuální záznamy
zobrazující osobu klienta uchováváme po dobu 10 let. Doba pro uchování začíná běžet 1. lednem roku
následujícím po roce, ve kterém došlo k ukončení služby, po uplynutí této doby jsou data zlikvidována.
Údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně 
udělen.

JSTE POVINNI NÁM OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů 
vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních 
povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, 
nemůžeme vám službu poskytnout.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle situace zpracováváme data, které nám sami předáváte nebo které svoji aktivitou sami vytváříte. 
V případech, kdy je to k dosažení účelu zpracování vašich údajů nezbytné, doplňujeme tyto údaje 
o data z dalších zdrojů. Jedná se například o informace od třetích stran př. Policie ČR, lékaři.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování provádějí pouze naši pověření zaměstnanci. Zpracování vašich osobních údajů probíhá 
manuálně i automatizovaně a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při náležitém technickém,
organizačním i personálním zabezpečení.

Za účelem ochrany vašich dat je jasně definován tzv. systém řízení dokumentace a související 
organizačně technické zabezpečení ochrany, včetně technických, organizačních a personálních 
opatření. Pro bezpečnost dat jsou realizovány kontrolní postupy definované interními předpisy. Všichni 
zaměstnanci, kteří přicházejí ze své pracovní pozice do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolováni 
a vázáni mlčenlivostí.

Pokud jde o příjemce vašich osobních údajů – vedle uvedených osob mohou být osobní údaje 
zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod 
pro přístup k těmto osobním údajům (např. Orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se 
zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu našich 
práv (př. soud). Sdílet vaše osobní údaje s dalšími osobami můžeme také na základě vašeho souhlasu

(přičemž způsob, podmínky a rozsah předávání vašich osobních údajů třetí straně je vždy v daném 
souhlasu specifikován).


JAKÁ MÁTE PRÁVA

Máte právo na přístup k vašim údajům. V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo 
požadovat opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které údaje zpracováváme, máte právo, abychom také 
doplnili neúplné údaje. Máte právo na výmaz vašich údajů či na omezení jejich zpracování. Máte právo 
vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a jež 
jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. V případech, kdy 
ke zpracování vašich údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. 
Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně 
udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (př. dodržování 
právních povinností)