Auto MAS Krkonoše

eu_irop_mmr

Projekt: Pořízení automobilu pro účely poskytování terénní pečovatelské služby na území MAS Krkonoše

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011997

Název projektu: Pořízení automobilu pro účely poskytování terénní pečovatelské služby na území MAS Krkonoše

Celkové způsobilé výdaje: 648 815,00 Kč

Příspěvek EU (ERDF): 616 374,25 Kč

Rozpočet příjemce: 32 440,75 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 62 na projekt „Pořízení automobilu pro účely poskytování terénní pečovatelské služby na území MAS Krkonoše“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 648 815,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95 %, tedy 616 374,25 Kč a 5 % připadne na spolufinancování z rozpočtu příjemce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2020.

Cílem projektu je v návaznosti na specifický cíl 2.1 IROP zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi a to prostřednictvím nákupu osobního vozidla za účelem efektivního poskytování sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu zejména na území MAS Krkonoše.

Specifické cíle projektu:

  • pořízení nového osobního automobilu pro terénní formu pečovatelské služby;
  • vytvoření adekvátních podmínek pro poskytování sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu;
  • efektivnější dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi;
  • snížení nákladů na provoz bez vazby na leasingovou společnost.

Díky realizaci projektu dojde k pořízení nového osobního automobilu určeného pro efektivní poskytování pečovatelské služby, což přispěje ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb poskytovaných v rámci území MAS Krkonoše a potažmo i ORP Vrchlabí a Královéhradeckém kraji.