Ochrana osobních údajů

 

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)

Správce OÚ: ředitelka MŠ Jaroslava Ježková Dis.,
sídlo správce: Mateřská škola Studánka u sv. Jakuba, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec , IČ: 03 660 265
telefon: : 491 610 345, 736 111 371 , email: skolka@hospic.cz
Pověřenec pro OÚ: Simona Michelová, telefon: 730 510 371, email: michelova@mikroregionupa.cz

Informace o zpracování osobních údajů
Mateřská škola je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené v evidenčním listu dítěte, tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození a rodná čísla. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, evidence školní jídelny, seznamů dětí, kroniky školky, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti mateřské školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, školském portálu Královéhradeckého kraje, zpravodaji obce, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti. Na základě školského zákona  jsou údaje poskytovány SPC, PPP, Městský úřad (odbor školství, sociální) a ČŠI. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má  právo kdykoli souhlas odvolat. Mateřská škola nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

Kontaktní údaje správce: ředitelka MŠ - Jaroslava Ježková Dis, zástupkyně ředitelky  -  Bc. Petra Nývltová, okres Náchod, se sídlem: Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec
tel. 491610345, 703 468 996 email skolka@charitack.cz
Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů: Simona Michelová, telefon: 730 510 371, email: michelova@mikroregionupa.cz