Pořízení 2 ks ekologicky šetrných automobilů pro poskytování pečovatelské služby (terénní forma)

logo ministerstva pro místní rozvoj a EU

Název projektu: Pořízení 2 ks ekologicky šetrných automobilů pro poskytování pečovatelské služby (terénní forma) - Oblastní charita Červený Kostelec
Registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016625
Celkové způsobilé výdaje: 2 208 250,00 Kč
Příspěvek EU (ERDF): 1 877 012,50 Kč
Příspěvek národní zdroje: 220 825,00 Kč
Rozpočet příjemce:  110 412,50 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 101 REACT EU na projekt „Pořízení 2 ks ekologicky šetrných automobilů pro poskytování pečovatelské služby (terénní forma) - Oblastní charita Červený Kostelec“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 2 208 250,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85 %, tedy 1 877 012,50 Kč, 10% bude poskytnuto ze státního rozpočtu ČR, celkem 220 825,00 Kč a 5 % připadne na spolufinancování z rozpočtu příjemce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2023.

Cílem projektu je v návaznosti na specifický cíl 6.1 IROP (REACT EU) zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích ke zlepšení materiálně technické základny sociální infrastruktury s důrazem 
na zvýšenou energetickou účinnost a rovněž k sociální inkluzi, a to vše prostřednictvím nákupu 2 kusů ekologicky šetrných vozidel, za účelem efektivního poskytování sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu na území města Červený Kostelec a jeho okolí. 

Specifické cíle projektu:

  • pořízení 2 kusů nových e-automobilů pro terénní formu pečovatelské služby, jejichž provoz bude šetrný k životnímu prostředí (bude se jednat o elektromobily) - 1 auto bude menší sloužící primárně pro pečovatelky poskytující pečovatelskou službu v terénu u klienta a 1 auto větší (s větším nákladovým prostorem) určené zejména pro rozvoj obědů, nákupů či zdravotnických pomůcek;
  • vytvoření adekvátních podmínek pro poskytování sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu;
  • efektivnější dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi;
  • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

Plakát A3_auta OCH REACT